เกี่ยวกับ

โรงพยาบาลซีจีเอช ลำลูกกา ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก Moderna จำนวน 150 โดส
และจะให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ชำระเงินลำดับที่ 1 - 200

กรณีที่ลำดับคิวที่มีสิทธิ์รับบริการฉีดวัคซีนในเดือนธันวาคม 2564 แต่ยังไม่ต้องการรับวัคซีนในระยะนี้ หรือมีความประสงค์เข้ารับบริการในปี 2565 คิวในลำดับถัดมาจะถูกเลื่อนขึ้นมาเพื่อนัดหมายวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีนในเดือนธันวาคม 2564 แทน โดยทางโรงพยาบาลจะมีการประกาศลำดับคิวที่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อนัดหมายวัน-เวลาเข้ารับบริการเพิ่มเติมเป็นระยะ

วิธีการและขั้นตอนการนัดหมายวัน-เวลารับบริการฉีดวัคซีน

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน

2. ระบุชื่อผู้ที่ต้องการรับวัคซีน กรณีที่ท่านจองวัคซีนไว้มากกว่า 1 dose และต้องการลงทะเบียนให้ผู้รับวัคซีนมากกว่า 1 ท่าน ให้ทำการลงทะเบียนซ้ำอีกครั้ง โดยระบุชื่อผู้รับวัคซีนที่ต้องการรับวัคซีน

3. กรณีที่ท่านเลือกชื่อรับวัคซีนเป็นชื่อบุคคลอื่น กรุณาดาวน์โหลดหนังสือรับรองการโอนสิทธิ์การฉีดวัคซีน และกรอกข้อมูลยินยอมโอนสิทธิ์ พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชนของท่าน ให้ผู้รับวัคซีนนำมาแสดงในวัน-เวลาที่นัดหมายรับวัคซีน เพื่อให้ทางโรงพยาบาลเก็บไว้เป็นหลักฐาน

4. ระบุข้อมูลประวัติการรับวัคซีนให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับรับวัคซีน

5. ระบุวัน-เวลาที่ต้องการรับวัคซีน หากยังไม่ต้องการรับวัคซีนในระยะนี้ ให้ท่านเลือกช่วงเวลาที่ท่านต้องการรับวัคซีน เจ้าหน้าที่จะส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนให้ท่านเลือกวัน-เวลานัดหมายอีกครั้งเมื่อถึงช่วงเวลาที่ท่านระบุไว้

6. หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินและเงื่อนไขการรับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียน และเลขที่ลงทะเบียน ภายในระยะเวลา 3 วัน ซึ่งท่านจะสามารถเข้ารับวัคซีนได้ตามเวลานัดหมาย

7. หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียน ซึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ ระยะเวลาการรับวัคซีนไม่เหมาะสม หรือ ยังไม่ถึงลำดับคิวของท่าน ท่านจะไม่สามารถเข้ารับบริการได้

8. หากท่านได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้ารับบริการได้ กรณีที่ท่านไม่มารับวัคซีนในวันที่นัดหมาย จะถือว่าท่านยกเลิกสิทธิ์ในการรับวัคซีน (เนื่องจากวัคซีนมีอายุ 19 ชั่วโมงหลังจากเปิดใช้)

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม


ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการโอนสิทธิ์การฉีดวัคซีน Moderna และตารางแนะนำการรับวัคซีนได้ที่นี่

ลงทะเบียน

ข้อมูลยืนยันการลงทะเบียนนัดหมาย จะถูกส่งไปยัง email ที่ท่านระบุไว้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง


ข้าพเจ้าได้อ่านและให้ความยินยอม "ข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล"

Develop by IGENCO Co., Ltd.